Přehled aktuálních projektů

investičního charakteru v Kopřivnici

Připravované projekty

10 projektů

Kopřivnice: vizualizace domov pro seniory

Domov pro seniory Kopřivnice

Revitalizace domova pro seniory na ulici Příčná v městské části Sever. Domov pro seniory získá nový moderní kabát a příjemnou oázu pro odpočinek ve venkovních prostorech.

Vizualizace předprostoru stávajícího technického muzea

Předprostor stávajícího technického muzea

Hlavní výzvou je nahrazení dominanty v podobě Slovenské Strely, s kterou byl předprostor muzea dlouho spjat. Osiřelý fragment perónu s přístřeškem nahrazujeme novým objektem, kterým je pětice kruhů s jednotlivými písmeny Předprostor Technického muzea v Kopřivnici z rozloženého loga Tatry. Každý tento kruh na pivotu je zároveň otáčející se lavičkou. Společně kruhy vytváří prostorově proměnující se ikonu ve stínu korun stromů.

Kopřivnice: rekonstrukce Ringhofferovy vily

Restaurace v suterénu Ringhofferovy vily

Stavební úpravy v suterénu Ringhofferovy vily povedou k přípravě prostor pro plánovanou restauraci.

Rekonstrukce křižovatky Záhumenní a Kpt. Jaroše

Rozšíření a vytvoření odbočovacího pruhu na ulici Záhumenní k ulici Kpt. Jaroše. A zároveň zrušení zákazu odbočení vlevo z Kpt. Jaroše ve směru na Štramberk.

Nová komunikace na ulici Horečkova

V nedávno vzniklé zástavbě rodinných domů nad štramberským nádražím vznikne zpevněná pozemní komunikace, která tak zkvalitní přístup k rodinným domům.

Rekonstrukce vestibulu kopřivnické radnice

Vstupní část na městském úřadě získá nový vzdušnější vzhled a rovněž prostor pro nový bufet s občerstvením.

Parkoviště na ulici Z. Buriana

Na nároží ulic Zdeňka Buriana a Javorová vznikne 24 nových parkovacích míst.

Rekonstrukce koupelen bytů odlehčovací služby

V současné době probíhá hodnocení žádosti o dotaci pro projekt Zlepšení podmínek pro klienty Střediska sociálních služeb, jehož předmětem je rekonstrukce koupelen 7 bytů v bytovém domě na ul. Česká 320, které jsou užívány pro potřebu odlehčovací služby. Součástí projektu je i vybudování edukační místnosti pro laické pečující, ve které budou probíhat vzdělávací a poradenské aktivity pro lidi, kteří pečují o svého nemocného rodinného příslušníka. V případě schválení dotace proběhne realizace projektu v roce 2022.

Opatření proti přívalovým dešťům - Lubina Holota

Předmětem projektu, jehož žádost o dotaci je aktuálně posuzována v rámci OPŽP, je vybudování protipovodňové hrázky se svodovým průlehem a dešťovou kanalizací, jejíž cílem je ochránit nemovitosti a obyvatele části Lubina - Holota před přívalovými dešti. V případě schválení dotace proběhne realizace projektu v roce 2022.

Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení na letním stadionu

Realizace projektu je rozdělena do dílčích etap. Město požádalo v únoru 2021 o dotaci na realizaci první etapy v hodnotě cca 10 mil. Kč. Žádost je v procesu hodnocení. 

Právě realizované projekty

11 projektů

Kopřivnice: Revitalizace centra města Kopřivnice

Revitalizace centra Kopřivnice

Celková revitalizace centrální zóny města, obnova stávajících komunikací, zachování hlavní pěší zóny, vybudování pódia ad.

Kopřivnice: nové muzeum Tatra - vizualizace

Muzeum Tatra Kopřivnice

Přestavbou budovy slévárny v prostoru závodu Tatra vznikne nové špičkové muzeum značky Tatra. Projekt bude hotov v roce 2021.

Kopřivnice: projekt odkanalizování Vlčovice a Mniší

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší

Zajištění likvidace splaškových odpadních vod z urbanizovaného území v souladu s požadavky platné legislativy. Výstavba splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy.

Kopřivnice: Kruhový objezd Obránců míru - Francouzská - Školní

Okružní křižovatka Obránců míru - Francouzská - Školní

Realizace stavby probíhá ve spolupráci se Správou silnic Moravskoslezského kraje. V roce 2021 byla akce zahájena přeložkou inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, elektřina, ...) Samotná výstavba okružní křižovatky bude zahájena v dubnu 2022.

lubina_hriste

Multifunkční hřiště Lubina

Ve sportovním areálu v Lubině byla v září 2021 zahájena výstavba multifunčního hřiště. Víceúčelovost hřiště umožní využití pro různé druhy sportu, dle zájmu uživatelů. Na ploše hřiště bude lajnování pro tenis, volejbal, malou kopanou, florbal a 4x streetbal. Kolem hřiště budou vybudovány přístupové chodníky, u chodníku osázen základní mobiliář - lavičky, odpadkové koše, uzamykatelný prostor na míče a sítě. Součástí projektu je umělé osvětlení herní plochy.

Kopřivnice: Lubina MŠ

Zateplení MŠ Lubina

Projekt zaměřený na snížení energetické náročnosti, který je podpořený dotací z OPŽP bude dokončen v listopadu 2021. Součástí projektu je i vybudování sociálního zázemí pro návštěvníky zahrady MŠ.

Kopřivnice: vizualizace sociálně terapeutických dílen

Proměna výměníkových stanic

V Kopřivnici je spousta vysloužilých výměníkových stanic, které se postupně mění např. v garážová stání. Další stanice nacházejí svá hodnotná uplatnění k novým účelům.

Kopřivnice: PC učebna ZŠ

Revitalizace školních zařízení

Rekonstrukce sociálních zařízení, rozvodů vody, elektřiny, odpadů ap. Průběžně zároveň probíhá modernizace vybraných učeben odborných předmětů na základních školách napříč Kopřivnicí.

Kopřivnice: Vizualizace Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Integrované výjezdové centrum (IVC)

V sousedství průmyslové zóny Vlčovice vyroste IVC, které bude sloužit jako základna profesionální jednotky hasičů a záchranných složek.

Chodník Vlčovice - Mniší

Výstavba chodníku podél silnice I/58 a II/486, veřejné osvětlení, sjezdy k pozemkům, přechod pro chodce vč. jeho osvětlení a další související práce.

Stavební úpravy domu Masarykovo náměstí 650

V dubnu 2021 byla zahájena rekonstrukce bytového domu, jejíž předmětem je výměna rozvodů zdravotechniky, vytápění, vzduchotechniky a elektroinstalací ve vnitřních prostorech objektu a také zateplení obvodových stěn, podlahy půdy a podhledů stropní konstrukce v suterénu.  Vzhledem k tomu, k zajištění realizace stavby je nutno postupně stěhovat nájemníky jednotlivých bytů, budou stavební práce ukončeny do konce roku 2021. Realizace energetických opatření je podpořena dotací z IROP.

Hotové projekty*

27 projektů

Kopřivnice: Cyklostezka Závišice - Kopřivnice

Cyklostezka Kopřivnice, Paseky - Závišice

V rámci projektu podpořeného dotací z IROP byla vybudována cyklostezka ve směru na Závišice a rekonstruována místní komunikace, která na Pasekách navazuje na cyklotrasu 6039.

Regenerace parků Pionýrská - Sadová

Došlo k obnově dvou parků na ul. Pionýrská - Sadová. Dojde k obnově stávajících ploch a prvků sídelní zeleně, budou vysázeny nové stromy, keře, trvalky, letničky, cibuloviny. Dále zde bude umístěn mobiliář.

Rekonstrukce přechodu pro chodce u KB

V rámci projektu podpořeného dotací ze SFŽP byl upraven přechod pro chodce, tak aby se zvýšila jeho bezpečnost. Byl vybudován ochranný ostrůvek a doplněny prvky pro slabozraké a nevidomé, zároveň byl rekonstruován navazující chodník podél ul. Čs. armády.

Kopřivnice: DDM Kopřivnice po rekonstrukci

Rekonstrukce vnitřních prostor DDM

V DDM vznikly nové odborné učebny kybenetiky a robotiky které budou sloužit pro realizaci mimoškolních aktivit. V rámci projektu byla realizována bezbariérovost objektu pomocí schodišťové plošiny. Rozsáhlou rekonstrukcí prošly také technické rozvody v budově a také sociální zařízení včetně vybudování nového bezbariérového WC.

Kopřivnice: projekty hřiště na sídlišti Korej - obr. ilustrační

Nové dětské hřiště na sídlišti Korej

V rámci participativního rozpočtu byla v roce 2020 realizována výstavba dětského hřiště s herními prvky pro děti od 1-12 let s vybudováním malého zázemí (posezení, odpadkový koš) na ul. Javorové. V rámci projektu vzniklo i hřiště pro petanque.

Kopřivnice: nové parkovací plochy na ulici Družební

Parkovací stání na ul. Družební

V rámci stavby vznikne 34 parkovacích míst vč. tří pro tělesně postižené. Rozšířením komunikace vzniknou i nové chodníky a místa pro kontejnery na komunitní odpad.

Oprava mostu M-01 v Lubině po přívalových deštích

Stávající most M-01 v Lubině u Japstavu bude rozebrán. Nová nosná konstrukce obloukové desky půdorysného tvaru kosodelníka bude osazena ocelovým zábradlím. Dno toku bude vyčištěno a opraveno dlažbou z kamene.

Kopřivnice: letní stadion - vizualizace

Letní stadion Kopřivnice

Kompletní rekonstrukce letního stadionu v Kopřivnici. Kromě nového povrchu plochodrážního oválu získá stadion zcela nové atletické dráhy s tartanovým povrchem a prostory pro atletické disciplíny.

Kopřivnice: Centrum Pětka

Komunitní centrum Pětka

Celkovou rekonstrukcí prošel objekt komunitního centra Pětky, které sdružuje 4 neziskové organizace – dětské centrum Klokan, Klub Kamarád, pobočku Městské knihovny a denní stacionář Kopretina. Pátou organizací je město Kopřivnice.

Kopřivnice: MŠ Ignáce Šustaly po rekonstrukci

Rekonstrukce MŠ I. Šustaly

Proběhlo zateplení obvodového pláště a střechy objektu, výměně oken, realizován byl vzduchotechnický rekuperační systému, došlo k výměně rozvodů elektroinstalace.

Kopřivnice: mapa Záhumenní ulice u ulice Duhová

Přechod pro chodce na ul. Záhumenní

Byl vybudován nový chodník v délce 110 m podél frekventované silnice II/480 na ul. Záhumenní (u ul. Duhová). Došlo k jeho propojení se stávajícím chodníkem situovaným na druhé straně silnice prostřednictvím nového přechodu pro chodce.

Kopřivnice: hřbitov z ptačí perspektivy

Rekonstrukce hřbitova v Kopřivnici

Rekonstruovány byly zpevněné plochy, opraven byl centrální kříž, poškozené stromy byly pokáceny a došlo k výsadbě nové zeleně.

Kopřivnice: krytý bazén

Krytý bazén - oprava bazénových rozvodů

Krytý bazén se dočkal výměny potrubních rozvodů ve dně velkého plaveckého bazénu.

Kopřivnice: vizualizace sociálně terapeutických dílen

Vznik sociálně terapeutických dílen

Rekonstrukcí bývalé výměníkové stanice vznikly sociálně terapeutické dílny. V rámci rekonstrukce byly řešeny sadové úpravy, parkovací plochy, připojení objektu na technickou a dopravní infrastrukturu apod.

Kopřivnice: mapa Průmyslový park

Přechod pro chodce před firmou Erich Jaeger

Realizována byla rekonstrukce autobusových zastávek„"Kopřivnice, Erich Jaeger", vč. vybudování nových autobusových zálivů, nástupiště, navazujících chodníků, přechodů pro chodce včetně nasvětlení a dalších vyvolaných investic.

Kopřivnice: rekonstrukce Ringhofferovy vily

Rekonstrukce Ringhofferovy vily

Díky rekonstrukci získal historický objekt v parku Edvarda Beneše opět svůj původní důstojný vzhled. Ringhofferova vila nyní slouží k reprezentativním účelům města.

Kopřivnice: táborová základna KLetná

Rekonstrukce táborové základny DDM - Kletná

Táborová základna Domu dětí a mládeže na Kletné získala v r. 2018 novou venkovní umývárnu a novou podlahu, stoly a židle v jídelně.

Kopřivnice: Nové schodiště na radnici

Rekonstrukce vstupního schodiště MÚ

V průběhu prázdnin 2019 bylo celkově opraveno vstupní schodiště do budovy kopřivnické radnice. Schody dostaly kompletně nový kamenný koberec.

Kopřivnice: mapa ulice Horní

Bytové domy na ul. Horní - energetická opatření

Komplexní zateplení 3 bytových domů na ul. Horní v Kopřivnici vč. výměny plynových kotlů. Hlavním cílem je snížení spotřeby energie a zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele.

Kopřivnice: Nabíjecí stanice pro elektrokola

Dobíjecí stanice pro elektrokola

V Kopřivnici se v dosahu místní cyklostezky objevila stanice pro nabíjení elektrokol. Novou službu spustilo před prázdninami 2019 kopřivnické Informační centrum, v jehož blízkosti se nabíjecí stanice také nachází.

Kopřivnice: protipovodňový systém

Rozšíření varovného a informačního protipovodňového systému

Vytvořen byl digitální povodňový plán města a došlo k rozšíření varovného a informačního systému ochrany před povodněmi. V rámci projektu bylo nainstalováno 69 obousměrných bezdrátových hlásičů na sloupy veřejného osvětlení a na sloupy nízkého napětí.

Kopřivnice: mapa Lubina most M06

Oprava mostu v Lubině

V Lubině proběhla rekonstrukce mostu M-06, který byl značně poškozen po přívalových deštích.

Mniší: oprava oken Kulturní dům

Kulturní dům v Mniší

V KD Mniší byla v rámci energetických opatření vyměněna všechna okna.

Rekonstrukce sociálních zařízení v KDK

Rekonstrukce sociálních zařízení v KDK.

MŠ Česká - elektroinstalace

V roce 2020 prošla celkovou rekonstrukcí elektroinstalace v MŠ na ul. Česká.

Nové herní prvky na sídl. Sever

Na hřištích sídliště Sever byly instalovány nové herní prvky. Projekt byl realizován Správou sportovišť Kopřivnice za přispění grantového programu společnosti Innogy Gas Storage.

Rekonstrukce mostu na ulici Severní

Své rekonstrukce se dočká most na ul. Severní v městské části Sever.

* Poznámka: Hotové projekty za období let 2019 a 2020. Starší hotové projekty najdete zde. 

Zásobník dalších projektů

Projekty, u kterých má již město zpracovanou  projektovou dokumentaci a které čekají na posun do přípravné fáze. 

ZŠ Náměstí

Projekt bere v úvahu několik možných variant využití stávajících prostor bývalé ZŠ Náměstí a dále s nimi pracuje.

Etážové parkování

Projekt, který by pomohl vytvořit nová parkovací místa ve městě.

Úpravy před Technickým muzeem

Odstranění zastřešení prostoru před Technickým muzeem v centru města, kde stávala Slovenská strela; úprava celého prostoru před stávajícím muzeem. Dne 2.9.2020 byla veřejnost seznámena se studii řešení prostoru, kterou zpracoval brněnský ateliér m2au. Architekti navrhli kruhové lavičky s logem i auto na střechu muzea

Koupaliště

Město Kopřivnice má připravenu projektovou dokumentaci na revitalizaci prostoru letního koupaliště.

Proměna házenkářské hřiště

Jak nejlépe využít prostor bývalého házenkářského hřiště? V jednání je hned několik návrhů. Jedním z nich je například vytvoření klidové zóny pro obyvatele města.

Sad E. Beneše

Město má vypracovány návrhy na revitalizaci sadu E. Beneše mezi budovou pošty a poliklinikou.

Rekonstrukce táborové základny DDM - Kletná

V další etapě revitalizace tábořiště na Kletné bude probíhat rekonstrukce chatek u základny, zateplování a instalace nového sociálních zařízení.

Obchvat Vlčovic

Investiční akce Ředitelství silnic a dálnic ČR, která prochází i naším regionem. Letos má být schválen záměr projektu obchvatu Vlčovic

Vznik parkourového hřiště

První parkourové hřiště v Kopřivnici vznikne u ZŠ E. Zátopka.

Fotogalerie klíčových investičních projektů

Aktuality, novinky, tiskové zprávy

Stavba domova pro seniory by mohla začít v září

Rada Moravskoslezského kraje rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice. Investice, jejímž výsledkem bude pětipodlažní objekt s kapacitou 84 lůžek poskytující pobytovou službu pro seniory, přesáhne 300 milionů korun. Aktuální

Celá tisková zpráva »

Kopřivnice na sociálních sítích

Sledujte dění v Kopřivnici:

Koprstaví je informačním portálem o připravovaných, realizovaných a hotových investičních projektech v rámci města Kopřivnice. Další informace o Kopřivnici naleznete také na oficiálním webu města:

Máte dotaz? Neváhejte nás kontaktovat.

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21  Kopřivnice

Odbor rozvoje města

Mgr. Jiří Štěpán
Vedoucí odboru rozvoje města

+420 556 879 650

Oddělení architektury

Ing. arch. Václav Kocián
Vedoucí oddělení architektury

+420 556 879 709

© Město Kopřivnice. Všechna práva vyhrazena / Prohlášení o přístupnosti