Přehled aktuálních projektů

investičního charakteru v Kopřivnici

Připravované projekty

23 projektů

uz1hbp0j

Kulturní dům Kopřivnice

Vybudování schodiště a rampy pro tělesně postižené. Dokončena projektová dokumentace. Probíhá výběrového řízení na zhotovitele.

Oprava oplocení MŠ Krátka

Oprava východní strany oplocení MŠ (u Kopřivničky). Dojde k demolici stávajícího oplocení a k vybudování oplocení nového. Je dokončena projektová dokumentace a byla podána žádost o stavební povolení. S realizací se počítá na podzim roku 2024.

Hřiště pod Zahradami

Probíhá projekční příprava. Veřejné projednání plánováno na 25.3.2024 od 17:00 na hřišti. Po projednání bude dokončena projektová dokumentace a zahájena příprava výběrového řízení na zhotovitele.

muzeum osobních automobilů

Rekonstrukce Muzea osobních automobilů Tatra

Rekonstrukce interiéru a úprava expozice. Akce je připravována ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a společností TATRA. Zahájení realizace předpokládáno na podzim 2024.

Veřejné WC v centru

Nově budou vybudovány veřejné WC v suterénu kulturního domu Kopřivnice se vstupem od březového háje (pod ocelovým schodištěm). V tuto chvíli je dokončena dokumentace pro získání stavebního povolení a běží povolovací proces. Současně se připravuje dokumentace pro výběr zhotovitele. Zahájení realizace je předpokládáno v 2.polovině roku 2024. Dočasně jsou veřejné záchody umístěny mezi kulturním domem a základní školou dr. M. Horákové. Jejich užívání je bezplatné.

Celoplošná oprava povrchu komunikace na ulici Květinové

Probíhá projekční příprava. Realizace předpokládána v roce 2025.

Objekt Školní 890 "kavárna"

Zateplení objektu, vybudování výtahu. Dokončuje se projektová dokumentace.

Oprava chodníků na ulici Příčné a Dolní

Dokončena projekční příprava. Probíhá příprava výběrového řízení. Realizace předpokládána 06-09/2024.

Chodník na ulici Štramberská

Nový chodník od lávky na vlakového nádraží směrem k ulici Horní, včetně místa pro přecházení. Aktuálně byla dokončena projekční příprava. Chodník má vydané stavební povolení. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Realizace je předpokládána na podzim letošního roku.

Zvýšení bezpečnosti chodců na křižovatce na Palárně

Předmětem projektu je rekonstrukce a doplnění chodníků a přechodů pro chodce, včetně jejich nasvětlení, za účelem zvýšení bezpečnosti chodců v řešené lokalitě - na hranici správních území měst Kopřivnice a Štramberk. Dokumentace pro stavební řízení bude dokončena do 10/2023. Zahájení stavebního řízení se bude odvíjet od stanovisek správců sítí a majitele komunikace II/480 – Moravskoslezský kraj k navrhovaným úpravám, předpoklad 03/2024. Realizace projektu proběhne ve spolupráci měst Kopřivnice a Štramberk.

Chodník v Lubině – od HZ Větřkovice k točně

Předmětem projektu výstavba chodníku a přechodů pro chodce za účelem zvýšení bezpečnosti chodců v řešené lokalitě. Součástí projektu jsou stavební úpravy stávajících zastávek autobusů a jejich vymístění mimo nebezpečné rozhledové poměry v křižovatce u HZ Větřkovice. Dokumentace pro stavební řízení se bude dokončena do 12/2023.

Rekonstrukce křižovatky Záhumenní a Kpt. Jaroše

Vybudování okružní křižovatky na ulicích Záhumenní a Kpt. Jaroše.

Odstavné parkoviště na ul. Dělnická

Předmětem projektu výstavba odstavného parkoviště o velikosti cca 1,5 ha pro dodávky a nákladní automobily za účelem zlepšení parkování osobních vozidel ve městě a na sídlištích. Probíhá jednání o majetkoprávních vztazích a definici zadání projektu.

Rekonstrukce historické budovy ZŠ Náměstí pro přemístění městské knihovny

Předmětem projektu je rekonstrukce objektu pro přemístění městské knihovny a vybudování zázemí pro rozvoj knihovnických služeb v souladu s moderními principy knihovnictví, které zahrnuje doplňující vzdělávací a kulturní aktivity pro veřejnost. Je schválena studie řešení objektu, která bude rozpracována do realizační projektové dokumentace. Probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace.

Parkoviště na ulici Školní

Předmětem projektu je vytvoření parkovacího pásu s kolmým stáním podél horní části ulice Školní. Vznikne 32 stání, z toho 2 vyhrazená pro vozidla ZTP. Součástí projektu je vybudování zasakovacího objektu, pro zadržení a postupné vsakování srážkových vod a výsadba 4 stromů. K projektu je vydáno stavební povolení. V roce 2023 byla podána žádost o dotaci, která je v procesu hodnocení. V roce 2023 v rámci přípravných prací provedla společnost ČEZ přeložku elektrického vedení, která podmiňovala zahájení stavebních prací. Realizace stavby je plánována pro rok 2024.

Rekonstrukce vestibulu kopřivnické radnice

Vstupní část na městském úřadě získá nový vzdušnější vzhled a rovněž prostor pro nový bufet s občerstvením.

Rekonstrukce letního koupaliště

Projekt je ve fázi studie proveditelnosti.

Dokončení odkanalizování místních částí

Předmětem projektu dokončení výstavby splaškové kanalizační sítě, především v Lubině a dalších vybraných lokalitách, kde je technicky a ekonomicky efektivní vybudovat kanalizační řad. Probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace.

Propojení ulic Severní a Moravská a zvýšení parkovací kapacity v území

Předmětem projektu výstavba místní komunikace a navazujícího parkoviště, které přispějí ke zlepšení dopravní situace na sídlišti Sever. Návrh příslušné dokumentace pro stavební povolení byl zpracován a projednán s dotčenými orgány, majiteli a správci sítí. Na základě podnětu Komise pro rozvoj území bude zpracováno do 03/2024 variantní řešení projektové dokumentace, které bude následně posouzeno z hlediska případné zátěže hluku a vibrací z dopravy.

Rekonstrukce HZ v Lubině-Drnholci

Předmětem projektu rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice v Drnholci, kterou využívá jednotka dobrovolných hasičů JPO V.

Vizualizace předprostoru stávajícího technického muzea

Předprostor stávajícího technického muzea

Hlavní výzvou je nahrazení dominanty v podobě Slovenské Strely, s kterou byl předprostor muzea dlouho spjat. Osiřelý fragment perónu s přístřeškem nahrazujeme novým objektem, kterým je pětice kruhů s jednotlivými písmeny Předprostor Technického muzea v Kopřivnici z rozloženého loga Tatry. Každý tento kruh na pivotu je zároveň otáčející se lavičkou. Společně kruhy vytváří prostorově proměňující se ikonu ve stínu korun stromů. Součástí projektu je i nové řešení zeleně, veřejného prostranství a vstupu do muzea včetně schodiště. Na projekt bylo vydáno stavební povolení, proběhne zpracování realizační dokumentace stavby a město se bude ucházet o dotaci z IROP.

Kopřivnice: rekonstrukce Ringhofferovy vily

Restaurace v suterénu Ringhofferovy vily

Stavební úpravy v suterénu Ringhofferovy vily povedou k přípravě prostor pro plánovanou restauraci.

zsnamesti

Přestavba novodobé přístavby ZŠ Náměstí na byty

Probíhá zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení. Po rekonstrukci vznikne v objektu 19 bytů (1+KK až 4+KK). Dokončení dokumentace pro vydání stavebního povolení do 04/2024.

Právě realizované projekty

24 projektů

Osvětlení krytý bazén

Podepsána smlouva se zhotovitelem na výměnu osvětlení a podhledu v prostoru bazénových van. Smlouva je v režimu "design and build". V tuto chvíli provádí zhotovitel projekční práce. Po odsouhlasení projektu bude zahájena realizace. Samotné stavební práce budou probíhat od 1.7. do 15.9.2024.

Celoplošná oprava povrchu komunikace na ulici Severní

Oprava bude probíhat po polovinách. Termín realizace plánován od 27.5. do 14.6.2024.

Most M-02 Vlčovice u č.p. 105

Podepsána smlouva se zhotovitelem.

Oprava podlah ZŠ a MŠ

Během letních prázdnin budou opraveny podlahy ve vybraných učebnách ZŠ Alšova, ZŠ E. Zátopka, ZŠ dr. M. Horákové, ZŠ Lubina, MŠ Česká a DDM. Opravy budou probíhat v průběhu letních prázdnin.

Oprava mostu na Erbenově ulici

Podepsána smlouva se zhotovitelem. Jedná se o kompletní demolici mostu a výstavbu nového, kdy dojde ke zkrácení mostní konstrukce. Most bude při rekonstrukci uzavřen bez náhrady. Začátek demoličních prací bude začátkem července. Stavební práce budou trvat 120 dní.

Oprava lávky pro pěší na ulici Dukelské

Jedná se o opravu lávky pro pěší, která prodlouží životnost mostní konstrukce. Aktuálně je podepsána smlouva se zhotovitelem. Stavební práce budou zahájeny začátkem července a potrvají 60 dní. Po dobu rekonstrukce bude lávka uzavřena bez náhrady.

Pod Zahradami

Oprava chodníku Pod Zahradami

Podepsaná smlouva se zhotovitelem. Zahájení stavebních prací do konce března. Realizace dle SoD 45 dní.

Postupná výměna veřejného osvětlení

Podepsána smlouva se zhotovitelem na výměnu prvních 472 ks LED svítidel. Zahájení realizace srpen/září.

Ubytovna pod Červeným kamenem

Podepsána SoD na rekonstrukce sociálních zařízení v 2.NP. Stavební práce budou probíhat od 1.6. do 30.9.2024.

Kopřivnice: Revitalizace centra města Kopřivnice

Revitalizace centra Kopřivnice

Celková revitalizace centrální zóny města, obnova stávajících komunikací, zachování hlavní pěší zóny, vybudování pódia ad.

Kopřivnice: vizualizace domov pro seniory

Domov pro seniory Kopřivnice

Revitalizace domova pro seniory na ulici Příčná v městské části Sever. Domov pro seniory získá nový moderní kabát a příjemnou oázu pro odpočinek ve venkovních prostorech.

schody

Oprava terénních schodišť na ulicích - Štramberská, Záhumenní, Sadová, Javorová, Osvoboditelů, Družební, Lidická

Podepsaná smlouva se zhotovitelem. Realizace bude zahájena v průběhu března (dle klimatických podmínek). Dokončení do 31.5.2024.

Terasa MŠ Krátká

Podepsána smlouva o dílo. Stavební práce budou probíhat během pravidelné uzavírky školky během letních prázdnin.

Oprava komunikace ulice Na Vápenkách včetně výměny veřejného osvětlení

Podepsáno smlouva o dílo. Stavební práce budou zahájeny 9.5.2024. Délka realizace stanovena na 45 dní

Hřbitov Kopřivnice

Podepsána smlouva na výměnu stávajícího osvětlení na příjezdové cestě + doplnění o 3 světelné body na starém hřbitově. Termín pro dokončení realizace je do 31.5.2024.

MŠ Pionýrská - rekonstrukce

Rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace a vytápění. Podepsána smlouva o dílo. Realizace začne 1.5.2024 a bude dokončena do 31.8.2024

Chodník Mniší směr Hukvaldy

Výstavba chodníku podél silnice II/486, který výrazně zvýší bezpečnost pohybu chodců podél této frekventované komunikace. Na realizaci projektu získalo město dotaci z IROP 2021-2027. Realizace stavby od 07/2023 do 11/2023.

most kpt. Jaroše

Oprava mostu na ulici Kpt. Jaroše

V realizaci. Zahájení stavebních prací bude na přelomu 06/07 2023. Dokončení opravy mostu se předpokládá v 10/2023. Most bude uzavřen pro automobilovou dopravu. Bude vybudován provizorní most pro pěší. Součástí opravy mostu bude také oprava retardéru pro pěší, který je umístěn před mostem. kvůli degradaci zakrytých konstrukci bylo nutné přepracovat PD a změnit postup stavebních práci. Dne 8.11. Byly opětovné zahájeny stavební práce. Dokončení mostu a obnovení provozu do 31. 5. 2024

Skluzavky

Terénní skluzavky na sídlišti Sever

Realizace vítězného projektu participativního rozpočtu KO-PROJEKTY 2021. Instalace proběhla ve II. čtvrtletí roku 2023, na podzim 2023 bude provedena výsadba stromů k zastínění herních prvků. Projekt byl podpořen darem od společnosti RWE GAS STORAGE CZ, s.r.o.

LS_šatny

Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení na letním stadionu

První etapa projektu – rekonstrukce šaten a sociálních zařízení v I. NP, která byla podpořena dotací NSA byla dokončena 05/2023. Realizace druhé etapy projektu – rekonstrukce šaten a sportovního zázemí v II. NP, výměna plynového kotle a zateplení celého objektu proběhne od 11/2023 do 06/2024.

Kopřivnice: PC učebna ZŠ

Revitalizace školních zařízení

Rekonstrukce sociálních zařízení, rozvodů vody, elektřiny, odpadů ap. Průběžně zároveň probíhá modernizace vybraných učeben odborných předmětů na základních školách napříč Kopřivnicí.

Kopřivnice: Vizualizace Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Integrované výjezdové centrum (IVC)

V sousedství průmyslové zóny Vlčovice vyroste IVC, které bude sloužit jako základna profesionální jednotky hasičů a záchranných složek.

Hotové projekty*

66 projektů

moravská

Zpevněná plocha na ulici Moravské

V průběhu roku 2024 bude zpevněná plocha doplněna o zeleň.

Janáčkova

Celoplošná oprava povrchu komunikace ulice Janáčkovy

Stavební práce a dopravní omezení probíhalo 2.-5.4.2024.

zimní stadión

Zimní stadión – rekonstrukce osvětlení ledové plochy

Náhrada za LED svítidla s možností útlumu intenzity osvětlení dokončeno v 01/2024.

Tesco_Vila Machů

Oprava komunikace mezi Tescem a autobusovým nádražím + oprava retardéru u Vily Machů

Stavba uvedena do provozu 7.12.2023. Dokončení terénních úprav a výsadba proběhne na jaře roku 2024.

Fojtství

Dešťová kanalizace Záhumenní u č.p. 1

Vybudování nové dešťové kanalizace od objektu Fojtství. Odvod dešťových vod do Kopřivničky. Akce dokončena v 11/2023.

Oprava mostu na ulici Hřbitovní

Oprava mostu dokončena v 11/2023.

IMG_6342

MIS music

Ve spolupráci s provozovatelem proběhla rekonstrukce chodeb a schodiště. Stavební práce byly dokončeny v průběhu letních prázdnin. Za provozu pak byly dokončovány obklady stěn a chodby byly doplněny o nábytek.

střecha KD Mniší

Oprava střechy KD Mniší

Byla zahájena rekonstrukce střešních plášťů na KD Mniší. Dokončeno by mělo být koncem září 2023.

hřbitov Lubina

Oprava hřbitovní zdi v Lubině

Probíhá rekonstrukce památkově chráněné hřbitovní zdi. Dokončení opravy je předpokládáno v 10/2023.

MŠ_17.listopadu03

Zvýšení kapacity MŠ 17. listopadu

Rekonstrukce prostor mateřské školy za účelem zvýšení její kapacity o jednu třídu, tj. 23 dětí. Realizace proběhla v průběhu letních prázdnin 2023.

hřiště_kadláčkova

Obnova dětského hřiště ve vnitrobloku na ul. Kadláčkova

Realizace vítězného projektu participativního rozpočtu KO-PROJEKTY 2022. Rekonstrukce dětského hřiště, úprava navazujících zpevněných i nezpevněných ploch. Realizace proběhla ve III. čtvrtletí 2023.

ubytovna

Ubytovna pod Červeným kamenem

Rekonstrukce sociálních zařízení ve 3.NP a 4.NP. Na podzim 2023 bude také zahájena soutěž na zhotovitele rekonstrukce ve 2.NP, čímž dojde ke kompletní obnově sociálních zařízení v tomto objektu.

podlahy ZŠ

Oprava nášlapné vrstvy v ZŠ a MŠ

Položení nové podlahy ve vybraných třídách ZŠ E. Zátopka, ZŠ dr. M. Horákové, opraveno schodiště na ZŠ 17.listopadu a opraveny vybrané podlahy v MŠ Franouczská a MŠ Krátká.

IMG-5643

Chodník na ulici Severní

Doplnění chodníkového tělesa od křižovatky ulic Francouzská × Osvoboditelů až po ulici Na Pinkavce a následná oprava stávajícího chodníku až po ulici Příborská. Celý úsek doplněn o veřejné osvětlení, čímž se zvýší bezpečnost chodců v této lokalitě.

molo

Větřkovická přehrada - molo

V realizaci. Molo na Větřkovické přehradě je v tuto chvíli ve výrobě. Instalace mola je předpokládána v týdnu 17.-21.7. 2023.

Fotografie mostu

Oprava mostu na v Lubině Na Rybníkách

Most uzavřen po celou dobu realizace. Dokončení realizace předpokládáno v 09/2023

Chatky na Kletné

Táborová základna DDM Kletné - obnova chatek pro letní tábory

Dokončeny v termínu 06/2023.

Parkoviště na ulici Z. Buriana

Na nároží ulic Zdeňka Buriana a Javorová vzniklo 24 nových parkovacích míst.

Obnova autobusové zastávky Kopřivnice, Lubina, rozcestí

Dokončeny 2 zastávky směrem na Příbor.

Oprava schodiště Masarykovo náměstí u pomníku TGM

Bylo opraveno schodiště a prostor kolem pomníku T.G.M. Současně byly umístěny cortenové květináče, které doplňují prostor před T.G.M.

Revitalizace zahrady na DPS 650

Na celkovou rekonstrukci objektu DPS 650 na Masarykově náměstí bylo navázáno obnovou zahrady ve vnitrobloku. Byly doplněny mlatové chodníčky, mobiliář a altán.

Nová komunikace na ulici Horečkova

V nedávno vzniklé zástavbě rodinných domů nad štramberským nádražím vznikla zpevněná pozemní komunikace, která tak zkvalitnila přístup k rodinným domům.

Opatření proti přívalovým dešťům - Lubina Holota

Předmětem projektu, na jehož realizaci získalo město z OPŽP, bylo vybudování protipovodňové hrázky se svodovým průlehem a dešťovou kanalizací. Cílem projektu je ochránit nemovitosti a obyvatele části Lubina - Holota před přívalovými dešti. Realizace stavby proběhla v roce 2023.

Přestavba nebytových prostor na ulici Francouzské 1197

Přestavba na 3 bytové jednotky 2+kk - realizace podzim 2022.

Parkoviště_OM

Parkoviště na ulici Obránců míru

V rámci projektu bylo v roce 2023 vybudováno 24 parkovacích míst, z toho 2 pro ZTP. Součástí projektu byla rekonstrukce stávajících chodníků, kontejnerových stání a vybudování příjezdové komunikace k parkovištím.

Sportovní hala ZŠ Emila Zátopka

Realizace osvětlení tělocvičny.

Úpravy autobusové zastávky Kopřivnice, kolonie

Předmětem projektu byla rekonstrukce nástupiště, chodníku a autobusového zálivu zastávky Kopřivnice, Kolonie - směr do centra města. Cílem projektu bylo zkvalitnění podmínek při využívání veřejné hromadné dopravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a zvýšení bezpečnosti dopravy. Realizace projektu proběhla v roce 2022 s přispěním dotace z IROP.

Kopřivnice: projekt odkanalizování Vlčovice a Mniší

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší

Proběhla výstavba splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy k zajištění likvidace splaškových odpadních vod v souladu s požadavky platné legislativy. Do konce roku 2022 bylo na kanalizaci napojeno 334 nemovitostí, další budou postupně přibývat. Realizací projektu došlo k významnému zlepšení kvality vody v řece Lubině.

muzeum

Nové muzeum nákladních automobilů Tatra

Přestavbou budovy slévárny v prostoru závodu Tatra vzniklo nové špičkové muzeum značky Tatra. Projekt byl dokončen v roce 2021. Město Kopřivnice vybudovalo příjezd do areálu, veřejná prostranství, novou zeleň a také odstranilo zeď mezi muzeem a vlakovým nádražím.

Kopřivnice: Kruhový objezd Obránců míru - Francouzská - Školní

Okružní křižovatka Obránců míru - Francouzská - Školní

Realizace stavby probšhla ve spolupráci se Správou silnic Moravskoslezského kraje.

nabijecka

Solární nabíječka kol na Větřkovické přehradě a cykloboxy u radnice

Město rozšířilo cyklistickou infrastrukturu v rekreačním areálu Větřkovické přehrady a také ve městě. Cykloboxy jsou k dispozici jak návštěvníkům města, tak také klientům městského úřadu.

hriste

Multifunkční hřiště Lubina

Ve sportovním areálu v Lubině byla v září 2021 dokončena výstavba multifunčního hřiště. Víceúčelovost hřiště umožňuje využití pro různé druhy sportu, dle zájmu uživatelů. Na ploše hřiště je lajnování pro tenis, volejbal, malou kopanou, florbal a 4x streetbal. Kolem hřiště jsou vybudovány přístupové chodníky, u chodníku osázen základní mobiliář - lavičky, odpadkové koše, uzamykatelný prostor na míče a sítě. Součástí projektu je umělé osvětlení herní plochy.

Rekonstrukce koupelen bytů odlehčovací služby

Předmětem projektu Zlepšení podmínek pro klienty Střediska sociálních služeb je rekonstrukce koupelen 7 bytů v bytovém domě na ul. Česká 320, které jsou užívány pro potřebu odlehčovací služby. Součástí projektu je i vybudování edukační místnosti pro laické pečující, ve které budou probíhat vzdělávací a poradenské aktivity pro lidi, kteří pečují o svého nemocného rodinného příslušníka. Projekt byl podpořen dotací z IROP a jeho realizace proběhne v roce 2022.

Realizace muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových

Vnitřní úpravy prvního nadzemního podlaží a instalace nové expozice věnované Daně a Emilovi Zátopkovým při příležitosti 100. výročí narození Emila Zátopka.

Rekonstrukce kuchyně ZŠ Alšova

Komplexní rekonstrukce školní kuchyně, včetně navýšení kapacity elektrického připojení školy prostřednictvím výstavby nové trafostanice.

Dětské hřiště na Větřkovické přehradě 

Opravy objektu Lašského muzea

Výměna střešní krytiny a oprava oken.

lubina

Zateplení MŠ Lubina

Projekt zaměřený na snížení energetické náročnosti, který je podpořený dotací z OPŽP byl dokončen v listopadu 2021. Součástí projektu je i vybudování sociálního zázemí pro návštěvníky zahrady MŠ.

Chodník Vlčovice - Mniší

Výstavba chodníku podél silnice I/58 a II/486, veřejné osvětlení, sjezdy k pozemkům, přechod pro chodce vč. jeho osvětlení a další související práce.

Rekonstrukce střešních plášťů KD Kopřivnice

Střešní plášť je tvořen 15 technicky samostatnými celky, dva nejvíce poškozené byly opraveny v roce 2021, zbývající budou opraveny v roce 2022

Stavební úpravy domu Masarykovo náměstí 650

V roce 2021 byla dokončena rekonstrukce bytového domu, jejíž předmětem byla výměna rozvodů zdravotechniky, vytápění, vzduchotechniky a elektroinstalací ve vnitřních prostorech objektu a také zateplení obvodových stěn, podlahy půdy a podhledů stropní konstrukce v suterénu.  Realizace energetických opatření byla podpořena dotací z IROP.

Kopřivnice: vizualizace sociálně terapeutických dílen

Proměna výměníkových stanic

V Kopřivnici je spousta vysloužilých výměníkových stanic, které se postupně mění např. v garážová stání. Další stanice nacházejí svá hodnotná uplatnění k novým účelům.

Kopřivnice: Cyklostezka Závišice - Kopřivnice

Cyklostezka Kopřivnice, Paseky - Závišice

V rámci projektu podpořeného dotací z IROP byla vybudována cyklostezka ve směru na Závišice a rekonstruována místní komunikace, která na Pasekách navazuje na cyklotrasu 6039.

Regenerace parků Pionýrská - Sadová

Došlo k obnově dvou parků na ul. Pionýrská - Sadová. Dojde k obnově stávajících ploch a prvků sídelní zeleně, budou vysázeny nové stromy, keře, trvalky, letničky, cibuloviny. Dále zde bude umístěn mobiliář.

Rekonstrukce přechodu pro chodce u KB

V rámci projektu podpořeného dotací ze SFŽP byl upraven přechod pro chodce, tak aby se zvýšila jeho bezpečnost. Byl vybudován ochranný ostrůvek a doplněny prvky pro slabozraké a nevidomé, zároveň byl rekonstruován navazující chodník podél ul. Čs. armády.

Kopřivnice: DDM Kopřivnice po rekonstrukci

Rekonstrukce vnitřních prostor DDM

V DDM vznikly nové odborné učebny kybenetiky a robotiky které budou sloužit pro realizaci mimoškolních aktivit. V rámci projektu byla realizována bezbariérovost objektu pomocí schodišťové plošiny. Rozsáhlou rekonstrukcí prošly také technické rozvody v budově a také sociální zařízení včetně vybudování nového bezbariérového WC.

Kopřivnice: projekty hřiště na sídlišti Korej - obr. ilustrační

Nové dětské hřiště na sídlišti Korej

V rámci participativního rozpočtu byla v roce 2020 realizována výstavba dětského hřiště s herními prvky pro děti od 1-12 let s vybudováním malého zázemí (posezení, odpadkový koš) na ul. Javorové. V rámci projektu vzniklo i hřiště pro petanque.

Kopřivnice: nové parkovací plochy na ulici Družební

Parkovací stání na ul. Družební

V rámci stavby vznikne 34 parkovacích míst vč. tří pro tělesně postižené. Rozšířením komunikace vzniknou i nové chodníky a místa pro kontejnery na komunitní odpad.

Oprava mostu M-01 v Lubině po přívalových deštích

Stávající most M-01 v Lubině u Japstavu bude rozebrán. Nová nosná konstrukce obloukové desky půdorysného tvaru kosodelníka bude osazena ocelovým zábradlím. Dno toku bude vyčištěno a opraveno dlažbou z kamene.

Kopřivnice: letní stadion - vizualizace

Letní stadion Kopřivnice

Kompletní rekonstrukce letního stadionu v Kopřivnici. Kromě nového povrchu plochodrážního oválu získá stadion zcela nové atletické dráhy s tartanovým povrchem a prostory pro atletické disciplíny.

Kopřivnice: Centrum Pětka

Komunitní centrum Pětka

Celkovou rekonstrukcí prošel objekt komunitního centra Pětky, které sdružuje 4 neziskové organizace – dětské centrum Klokan, Klub Kamarád, pobočku Městské knihovny a denní stacionář Kopretina. Pátou organizací je město Kopřivnice.

Kopřivnice: MŠ Ignáce Šustaly po rekonstrukci

Rekonstrukce MŠ I. Šustaly

Proběhlo zateplení obvodového pláště a střechy objektu, výměně oken, realizován byl vzduchotechnický rekuperační systému, došlo k výměně rozvodů elektroinstalace.

Kopřivnice: mapa Záhumenní ulice u ulice Duhová

Přechod pro chodce na ul. Záhumenní

Byl vybudován nový chodník v délce 110 m podél frekventované silnice II/480 na ul. Záhumenní (u ul. Duhová). Došlo k jeho propojení se stávajícím chodníkem situovaným na druhé straně silnice prostřednictvím nového přechodu pro chodce.

Kopřivnice: hřbitov z ptačí perspektivy

Rekonstrukce hřbitova v Kopřivnici

Rekonstruovány byly zpevněné plochy, opraven byl centrální kříž, poškozené stromy byly pokáceny a došlo k výsadbě nové zeleně.

Kopřivnice: krytý bazén

Krytý bazén - oprava bazénových rozvodů

Krytý bazén se dočkal výměny potrubních rozvodů ve dně velkého plaveckého bazénu.

Kopřivnice: vizualizace sociálně terapeutických dílen

Vznik sociálně terapeutických dílen

Rekonstrukcí bývalé výměníkové stanice vznikly sociálně terapeutické dílny. V rámci rekonstrukce byly řešeny sadové úpravy, parkovací plochy, připojení objektu na technickou a dopravní infrastrukturu apod.

Kopřivnice: mapa Průmyslový park

Přechod pro chodce před firmou Erich Jaeger

Realizována byla rekonstrukce autobusových zastávek„"Kopřivnice, Erich Jaeger", vč. vybudování nových autobusových zálivů, nástupiště, navazujících chodníků, přechodů pro chodce včetně nasvětlení a dalších vyvolaných investic.

Kopřivnice: rekonstrukce Ringhofferovy vily

Rekonstrukce Ringhofferovy vily

Díky rekonstrukci získal historický objekt v parku Edvarda Beneše opět svůj původní důstojný vzhled. Ringhofferova vila nyní slouží k reprezentativním účelům města.

Kopřivnice: táborová základna KLetná

Rekonstrukce táborové základny DDM - Kletná

Táborová základna Domu dětí a mládeže na Kletné získala v r. 2018 novou venkovní umývárnu a novou podlahu, stoly a židle v jídelně.

Kopřivnice: Nové schodiště na radnici

Rekonstrukce vstupního schodiště MÚ

V průběhu prázdnin 2019 bylo celkově opraveno vstupní schodiště do budovy kopřivnické radnice. Schody dostaly kompletně nový kamenný koberec.

Kopřivnice: mapa ulice Horní

Bytové domy na ul. Horní - energetická opatření

Komplexní zateplení 3 bytových domů na ul. Horní v Kopřivnici vč. výměny plynových kotlů. Hlavním cílem je snížení spotřeby energie a zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele.

Kopřivnice: Nabíjecí stanice pro elektrokola

Dobíjecí stanice pro elektrokola

V Kopřivnici se v dosahu místní cyklostezky objevila stanice pro nabíjení elektrokol. Novou službu spustilo před prázdninami 2019 kopřivnické Informační centrum, v jehož blízkosti se nabíjecí stanice také nachází.

Kopřivnice: protipovodňový systém

Rozšíření varovného a informačního protipovodňového systému

Vytvořen byl digitální povodňový plán města a došlo k rozšíření varovného a informačního systému ochrany před povodněmi. V rámci projektu bylo nainstalováno 69 obousměrných bezdrátových hlásičů na sloupy veřejného osvětlení a na sloupy nízkého napětí.

Kopřivnice: mapa Lubina most M06

Oprava mostu v Lubině

V Lubině proběhla rekonstrukce mostu M-06, který byl značně poškozen po přívalových deštích.

Mniší: oprava oken Kulturní dům

Kulturní dům v Mniší

V KD Mniší byla v rámci energetických opatření vyměněna všechna okna.

Rekonstrukce sociálních zařízení v KDK

Rekonstrukce sociálních zařízení v KDK.

MŠ Česká - elektroinstalace

V roce 2020 prošla celkovou rekonstrukcí elektroinstalace v MŠ na ul. Česká.

Nové herní prvky na sídl. Sever

Na hřištích sídliště Sever byly instalovány nové herní prvky. Projekt byl realizován Správou sportovišť Kopřivnice za přispění grantového programu společnosti Innogy Gas Storage.

Rekonstrukce mostu na ulici Severní

Své rekonstrukce se dočká most na ul. Severní v městské části Sever.

* Poznámka: Hotové projekty za období let 2019 a 2020. Starší hotové projekty najdete zde. 

Zásobník dalších projektů

Etážové parkování

Město identifikovalo několik lokalit, ve kterých by tímto způsobem mohlo zvýšit možnosti parkování. V roce 2023 chce zahájit projektovou přípravu první lokality

Sad E. Beneše

Město má vypracovány návrhy na revitalizaci sadu E. Beneše mezi budovou pošty a poliklinikou.

Koupaliště

Město Kopřivnice zvažuje způsoby, jak přistoupit k revitalizaci prostoru letního koupaliště, včetně zajištění financování.

Proměna házenkářského hřiště

Jak nejlépe využít prostor bývalého házenkářského hřiště? V jednání je hned několik návrhů, které budou rozpracovány městským architektem a projednány s veřejností.

Obchvat Vlčovic

Investiční akce Ředitelství silnic a dálnic ČR, která prochází i naším regionem. Letos má být schválen záměr projektu obchvatu Vlčovic

Vznik parkourového hřiště

První parkourové hřiště v Kopřivnici by mohlo vzniknout u ZŠ Emila Zátopka.

Fotogalerie klíčových investičních projektů

Aktuality, novinky, tiskové zprávy

Kopřivnice na sociálních sítích

Sledujte dění v Kopřivnici: