Modernizace centra Kopřivnice. V letech 2020 - 2022 čeká Kopřivnici jedna z největších stavebních činností za poslední roky.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Již v Kopřivnici začala jedna z největších stavebních činností za poslední roky.
Cílem modernizace centra města je celkové zatraktivnění města pro občany a turisty. Pouze tak si naše město zajistí úspěšný dlouhodobý rozvoj.

Aktuální fáze stavby:

Aktuálně probíhá takzvaná nultá etapa – výměna zatrubnění Kopřivničky, která byla pro urychlení realizace rozšířena o některé práce z dalších etap.

Konkrétně bylo zatím provedeno: byl položen 1. úsek nového zatrubnění (tubosideru) na výtokové straně Kopřivničky. Po provedení zásypu bude stávající doprava po zúžené vozovce bude přesunuta vpravo nad nový tubosider, aby mohly pokračovat práce na dalším úseku nového zatrubnění.

Bylo přeloženo potrubí vodovodu v komunikaci na ulici Lidické a Obránců míru (potrubí není zatím přepojeno, před napojením na stávající vodovodní řad musí proběhnout tlakové zkoušky a laboratorní rozbor vody).

Byl odstraněn starý nefunkční teplovodní kanál vedoucí do objektu kulturního domu tak, aby mohly být zahájeny stavební práce na dalším úseku nového zatrubnění Kopřivničky.

Byla odstraněna nadzemní i podzemní část staré fontány. Byly odstraněny stávající betonové podkladní vrstvy včetně asfaltu před kulturním domem.

V následujícím období bude probíhat: - provizorní převedení dopravy nad nově položený úsek tubosideru - zemní práce v dalším úseku nového zatrubnění – zelená plocha před kulturním domem - odstraňování stropu u stávajícího zatrubnění a přípravné práce pro montáž dalšího úseku tubosideru - montáž ocelového potrubí tubosideru - bude zahájena recyklace vytěženého materiálu ze stavby (betony a asfalt) za objektem Tesca a jejich zkoušky pro jejich zpětné uložení do stavby

Zemní práce a práce speciálního zakládání v místě parkoviště u zelného trhu pro instalaci nové retenční nádrže. Montáž části kanalizace zajišťující odvodnění nového parkoviště, zpevněných ploch a nového betonového přístřešku – Lašské brány. Zhotovení nové kanalizační a vodovodní přípojky pro zařízení staveniště. V této souvislosti dojde k jednodennímu omezení vjezdu do prostor za objektem Tatrovanka. Ulice Lidická by měla zůstat průjezdná. O omezení budou občané včas informováni na stránkách města, v rozhlase a kabelové televizi.

Na základě výzvy města si SMVaK a GASNET budou provádět opravy a výměnu svých sítí, aby tak byl využit čas, kdy v centru probíhají stavební práce. V červenci se bude jednat o práce SMVaKu a na podzim GASNET, a to podél Tatrovanky. Na základě výzvy města si SMVaK a GASNET budou provádět opravy a výměnu svých sítí, aby tak byl využit čas, kdy v centru probíhají stavební práce. V červenci se bude jednat o práce SMVaKu a na podzim GASNET, a to podél Tatrovanky.

Tiskové zprávy ohledně revitalizace centra Kopřivnice

Klíčové milníky modernizace centra města

1996

Probíhá soutěž o centrum města Kopřivnice.

 

2004

Pod vedením významných pedagogů a architektů se 60 studentů brněnské fakulty věnuje urbanistickým studiím, probíhají workshopy a prezentace výsledných návrhů. 

2012

12 studentů VUT FA Brno zpracovává diplomové práce na téma centrum města Kopřivnice a kulturní dům. Práce jsou vystaveny a prezentovány vedení města a občanům, včetně přednášky v Kulturním domě.

2014

Probíhá Letní škola architektury v Kopřivnici. Týdenního setkání se účastní studenti a absolventi ze všech fakult architektury ČR a SR. Probíhají diskuze o budoucí podobě centra, s prezentací výsledků prací vedení města a představitelům Tatry.

2015

Na základě smlouvy vzniká Studie centra města Kopřivnice. Město následně přebírá architektonickou studii centra města.

únor 2016

Probíhá výstava pro veřejnost, která představuje vizi a architektonickou studii nové podoby centra města.

jaro 2016

Probíhají veřejné diskuze s občany na projednáních i na internetu, dochází k připomínkování, doplňování a finalizaci Studie na základě usnesení zastupitelstva města.

červen 2016

Zastupitelstvo města předloženou Studii schvaluje. Z 21členného zastupitelstva je 20 zastupitelů pro a 1 se zdržuje hlasování.

únor 2017

Je zahájeno zpracování projektové dokumentace společností DOPRAVOPROJEKT a. s. Ostrava za autorského dozoru Studia Kamil Mrva Architects, pod vedením doc. Ing. arch. Kamila Mrvy, Ph.D.

červen/červenec 2018

Probíhá nezávislý pravidelný Průzkum veřejného mínění, z něhož vyplývá jednoznačné přání občanů města číslo 1 – vyřešit “Vzhled a údržbu města, nereprezentativní náměstí.”

říjen 2018

V rámci koaliční smlouvy se revitalizace centra stává prvním bodem programových priorit.

prosinec 2018

Je vydáno stavební povolení na Revitalizaci centra.

srpen 2019

Výběr technického dozoru a BOZP.

září 2019

První výběrové řízení na zhotovitele revitalizace centra.

říjen 2019

Zrušení veřejné zakázky na dodavatele revitalizace centra města z důvodu překročení projektové ceny o více než 30 %.

přelom roku 2019/2020

Úprava projektu a  zadávacích podmínek, revize dílčích částí projektu.

leden 2020

Vyhlášení nového výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky Revitalizace centra města.

duben 2020

Výběr dodavatele stavby.

květen 2020

Vyloučení vítězného uchazeče, zrušení zakázky.

červenec 2020

Vyhlášení III. výběrového řízení na dodavatele stavby.

srpen/září 2020

Hodnocení nabídek zakázky Revitalizace centra města Kopřivnice III.

Průběh modernizace centra města

2020/2021

Vypsání veřejné soutěže na dodavatele technického dozoru investora a následně výběrové řízení na dodavatele stavby a výběr dodavatelské firmy.

Vybrána dodavatelská firma, uzavření smlouvy o dílo a zahájení stavby; I. stavební etapa – rekonstrukce přemostění Kopřivničky, přeložky inženýrských sítí.

2021/2022

II. a III. etapa zahrnující rekonstrukci centrální části města.

2022/2023

IV. etapa zahrnující parkovací plochy, zeleň a terénní úpravy.

 

Žlutou barvou jsou na mapě vyznačeny zóny, na kterých bude v daném roce probíhat revitalizace.