Modernizace centra Kopřivnice. V letech 2020 - 2022 čeká Kopřivnici jedna z největších stavebních činností za poslední roky.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Odkanalizování místních částí města Kopřivnice spočívá ve vybudování splaškové kanalizační sítě, která bude napojena na přečištění v čistírně odpadních vod v Kopřivnici

Jde o ekologicky významný projekt, neboť zajistí optimální likvidaci splaškových odpadních vod z domácností i podnikatelských provozoven.

Aktuální fáze stavby:

Příprava odkanalizování místních částí města Kopřivnice sahá až do roku 2000, kdy byly vytvořeny první studie řešící technické varianty pro oddílnou likvidaci splaškových vod v tomto území. V roce 2001 byla vybrána varianta, která spočívá ve vybudování splaškové kanalizační sítě, která bude napojena na přečištění v čistírně odpadních vod v Kopřivnici. Prvním projektem, který byl v rámci této aktivity realizován bylo odkanalizování místní části Lubina, které proběhlo v letech 2011 – 2013. Za účelem získání dotace na realizaci projektu, jehož rozsah byl optimalizován z důvodu splnění podmínek dotačního programu, vstoupilo město v roce 2006 do Svazku obcí regionu Novojičínska, který zaštítil vybudování splaškové kanalizace nejen v Lubině, ale i v Mořkově, Životicích a části Nového Jičína. Jelikož byly v programovacím období EU 2013 – 2020 vytvořeny možnosti získání dotace na pokračování projektu odkanalizování místních částí, byla v roce 2016 zahájena projektová příprava odkanalizování Vlčovic a Mnišího. Odkanalizování těchto dvou lokalit patří mezi ekologicky významné projekty neboť zajistí optimální likvidaci splaškových odpadních vod z domácností i podnikatelských provozoven. Odpadní vody z území budou svedeny navrženým kanalizačním systémem do stokové sítě místní části Lubina, která zajistí jejich transport na ČOV města Kopřivnice. Zamezí se tak likvidaci odpadní vody často nevhodným způsobem, jako napřiklad vypouštění do Lubiny. Plánovaná délka nové kanalizace bude v délce 12 624,5 m. Stavba začne ve Vlčovicích a v roce 2021 bude probíhat v Mniší. V rámci výkopových prací souvisejících s uložením kanalizace budou uloženy i chráničky pro budoucí rozvoj optické digitální sítě budované v Kopřivnici městskou společností Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.

Další informace:

Kanalizace vzniká za spolupráce:

Klíčové milníky: Kanalizace ve Vlčovicích a Mniší

2016

Zahájena projektová příprava 

 

Získání dotace z Evropských fondů

2019

Vybrán dodavatel na realizaci stavby

leden 2020

Předáno staveniště stavební firmě

2020

Realizace stavby začne ve Vlčovicích

2021*

Stavba odkanalizování bude probíhat v Mniší.

* Termíny označené hvězdičkou jsou v současné chvíli předpokládanými termíny plánovaného harmonogramu prací, které se však mohou změnit v důsledku možných zdržení u předchozích bodů

Tiskové zprávy: Kanalizace ve Vlčovicích a Mniší