Další investiční projekty v Kopřivnici

KD Mniší – výměna oken

V rámci energetických opatření byly v kulturním domě Mniší vyměněny všechna okna. ...

Dobíjecí stanice pro elektrokola

V Kopřivnici se objevila stanice pro nabíjení elektrokol. Novou službu spustilo před prázdninami 2019 kopřivnické informační centrum, v jehož blízkosti se nabíjecí stanice také nachází. ...

Rekonstrukce vstupního schodiště MÚ

V průběhu prázdnin 2019 bylo celkově opraveno vstupní schodiště do budovy kopřivnické radnice. Schody dostaly kompletně nový kamenný koberec. ...

Revitalizace školních zařízení

Rekonstrukce sociálních zařízení, rozvodů vody a elektřiny, odpadů ap. Zároveň modernizace vybraných učeben odborných předmětů na základních školách napříč Kopřivnicí. ...

Parkovací stání na ul. Družební

Rozšířením stávající místní komunikace na ul. Družební vznikne parkovací plocha, kde najde své stání až 34 vozů. Parkovací stání budou vybudována z polopropustných povrchů a v podzemí budou umístěny dvě rentenční nádrže ke zpomalení odtoku dešťové vody. Zároveň vzniknou prostory pro kontejnery na komunální odpad. Radnice již vybrala dodavatelskou firmu, která má s realizací začít v dubnu 2020. Parkovat na nových plochách by měli obyvatelé již ...

Proměny výměníkových stanic

Město Kopřivnice se snaží najít své uplatnění pro výměníkové stanice, které již neslouží svým původním účelům. Některé již našly své uplatnění, jiné jsou v plánu rekonstruovat. Ulice Bedřicha Smetany Jako úplně první opravená výměníková stanice byla na ul B. Smetany. Využívá ji kopřivnická hasičská jednotka. Ulice Školní - Vznik sociálně terapeutických dílen Z jedné takové vysloužilé výměníkové stanice na ul. Školní se re ...

Koncepce statické dopravy v Kopřivnici

Vypracování komplexního návrhu řešení statické dopravy ve městě. Analýza a návrh opatření včetně návrhů na realizaci nových prvků statické dopravy či prověření možnosti zóny regulovaného stání. ...

Rekonstrukce táborové základny DDM – Kletná

V další etapě revitalizace na Kletné probíhají rekonstrukce chatek u základny, zateplování a instalace nového sociálních zařízení. ...

Rekonstrukce venkovních sociálních zařízení, oprava chatek a oplocení základny DDM na Kletné

Rekonstrukce venkovních sociálních zařízení byla realizována na Táborové základně domu dětí na Kletné. Ta se za posledních několik let postupně výrazně proměnila. V r. 2018 získala novou venkovní umývárnu, novou podlahu, stoly a židle v jídelně. Neprobíhají zde jen tábory, ale také adaptační kurzy, kurzy pracovní výchovy, soustředění a podobně. ...

Rekonstrukce mostu na ulici Severní

Své rekonstrukce se dočká i most na ul. Severní na okraji sídliště Sever. ...

Nové herní prvky na sídlišti Sever

Na hřištích sídliště Sever vzniknou nové herní prvky. ...

Rekonstrukce sociálních zařízení v KDK

Rekonstrukce sociálních zařízení v KDK. ...

Masarykovo náměstí 650 – zateplení

Připravuje se zateplování domu s nájemními malometrážními byty pro seniory. ...

Nová komunikace na ulici Horečkova

V nedávno vzniklé výstavbě rodinných domů nad štramberským nádražím vznikne zpevněná pozemní komunikace , která tak zlepší přístup k rodinným domům. ...

Rekonstrukce přechodu pro chodce u KB

Z bezpečnostních důvodů bude na tomto přechodu pro chodce vybudován ochranný ostrůvek. Zároveň bude doplněn o prvky pro slabozraké a nevidomé. Chodníky budou mít slepeckou reliéfní dlažbu a vodící linii ve formě zvýšené obruby. ...

Oprava mostu v Lubině po přívalových deštích

Stávající most M-01 v Lubině u Japstavu bude rozebrán. Nová nosná konstrukce obloukové desky půdorysného tvaru kosodelníka bude osazena ocelovým zábradlím. Dno toku bude vyčištěno a opraveno dlažbou z kamene. ...

Vznik parkourového hřiště

První parkourové hřiště v Kopřivnici vznikne u ZŠ E. Zátopka. ...

Rekonstrukce vestibulu kopřivnické radnice

Vstupní část na městském úřadě získá nový vzdušnější vzhled a rovněž prostor pro nový bufet s občerstvením. ...

Parkoviště na ulici Zd. Buriana

Předmětem projektu je vybudování nového parkoviště vč. příjezdových komunikací, chodníků, úpravy veřejného osvětlení, odvodnění a vegetačních úprav na nároží ulic Zdeňka Buriana a Javorová. Zpevněná plocha bude zhotovena z polopropustného materiálu umožňující částečný vsak dešťové vody. V rámci stavby vznikne 24 nových parkovacích míst. ...

Rekonstrukce křižovatky Záhumenní a Kpt. Jaroše

Úpravou v místě křižovatky ul. Záhumenní a Kpt. Jaroše dojde k rozšíření a vytvoření odbočovacího pruhu na ul. Záhumenní k ulici Kpt. Jaroše. ...

Rekonstrukce MŠ Lubina

Cílem tohoto projektu je snížení energetické náročnosti provozu budovy mateřské školky. Součástí této rekonstrukce je zateplení budovy i střechy, výměna starých plynových kotlů, instalace nuceného větrání s rekuperací, v hernách instalace venkovních žaluzií a také vybudování toalety v bývalé kotelně, které bude sloužit dětem v letních měsících, kdy si hrají v zahradě. A zároveň se rekonstrukce netýká výměny oken,které již v minulosti vyměněn ...

Restaurace v suterénu Ringhofferovy vily

V druhé vlně rekonstrukce Ringhofferovy vily budou probíhat stavební úpravy přízemního podlaží tak, aby se v nových prostorách mohla otevřít restaurace. ...

Kruhový objezd Obránců míru

Na frekventované křižovatce ulic Obránců míru, Francouzské a Školní vznikne nově kruhový objezd. Město Kopřivnice započalo v záři 2019 s projektovou přípravou vč. zajištění stavebního povolení pro realizaci a Moravskoslezský kraj pak zajistí financování realizace stavby.  Kruhový objezd zvýší bezpečnost dopravy a plynulost provozu v tomto místě. ...

Rekonstrukce Ringhofferovy vily

Vila Adolfa Schustaly, známá jako Ringhofferova vila nebo také Závodní klub, je novorenesanční stavba s arkádovou lodžií a trojúhleníkovým štítem. V letech 1891-1892 ji nechal postavit kopřivnický továrník Adolf Schustala, podle návrhu novojičínského stavitele Heinricha Czeikeho. V roce 2018 proběhla kompletní rekonstrukce Ringofferovy vily, která se kromě nové fasády týkala úpravy schodiště, vstupních prostor, vybudování bezbariérového vstupu, výměny ...

Vznik sociálně terapeutických dílen

Sociálně terapeutické dílny vznikly rekonstrukcí objektu č. p. 926 na ul. Školní (bývalá výměníková stanice) a slouží pro uživatele se zdravotním postižením, lidem užívajícím chráněné bydlení, klientům Denního stacionáře Kopretina apod. Jejich kapacita je v současné době minimálně patnáct klientů. Výměník byl kompletně přestavěn a vybaven nejen potřebným nábytkem, ale například i keramickou pecí, dílnou s tkalcovskými stavy a dalšími pomůck ...

Rekonstrukce hřbitova

Rekonstrukce staré části kopřivnického hřbitova probíhala od března do října 2019. Důvodem rekonstrukce byl havarijní stav páteřních chodníků, rozpadající se hřbitovní zeď i přestárlá zeleň. Opravu si žádal také centrální kříž. V průběhu 8 měsíců bylo realizováno 1.066 m² chodníků ze žulové kostky, včetně drenáží spodních vrstev. Dále byla provedena oprava části hřbitovní zdi a restaurátorská oprava kříže. Současně vzniklo nov ...

Chodník a přechod pro chodce na ul. Záhumenní

Nově vybudovaný chodník v délce cca 110 m vznikl podél silnice II/480 (ul. Záhumenní), v místě napojení ul. Duhové. Ke zvýšení bezpečného pohybu chodců přispěje také realizované propojení se stávajícím chodníkem situovaným na druhé straně silnice prostřednictvím nového osvětleného přechodu pro chodce. Z důvodu zřízení přechodu pro chodce došlo k lokální změně šířkového uspořádání hlavní silnice a stávajícího chodníku, a sice zúžení sil ...

Komunitní centrum Pětka

Předmětem projektu byla rekonstrukce objektu bývalých jeslí na ulici Francouzské na komunitní centrum. Myšlenka vybudování tohoto centra vznikla ve chvíli, kdy Kopřivnice hledala nové umístění pro Denní stacionář Kopretina, který doposud sídlil ve Vlčovicích a budově, která díky stavbě plánovaného obchvatu pravděpodobně bude určena k demolici. Celý objekt změnil dispozice tak, aby v něm mohly působit 4 neziskové organizace, a to nízkoprahové zaří ...

DDM – učebna kybernetiky a robotiky

Dílčím projektem navazujícím na celkovou rekonstrukci DDM v Kopřivnici je modernizace učeben a vznik odborné učebny kybernetiky a robotiky pro mimoškolní aktivity. V rámci projektu bude realizována bezbariérovost objektu pomocí schodišťové plošiny. ...

Rekonstrukce MŠ I. Šustaly

V mateřské škole I. Šustaly proběhly za účelem snížení spotřeby energie práce na zateplení, realizovala se výměna oken, zateplení střechy, zateplení stropu suterénu a další. Celá revitalizace mateřské školky započala v červnu 2019 a skončila na podzim 2019, kdy se stavební činnosti o několik týdnů protáhly a to z důvodu zjištění většího porušení zdiva. MŠ I. Šustaly po rekonstrukci Původní stav před rekonstrukcí ...

Přechod pro chodce před firmou Erich Jaeger

Stavební úprava dvou autobusových zastávek „Kopřivnice, Erich Jaeger“ na ulici v Průmyslovém parku v Kopřivnici-Vlčovicích, která byla realizována v roce 2019. Jedná se o vybudování nových autobusových zálivů, nástupišť, přístupových a navazujících chodníků a přechodů pro chodce, včetně nasvětlení a souvisejících investic. Součástí projektu byla dále úprava odvodnění a provedení vodorovného a svislého dopravní značení. Cílem projektu bylo z ...

Rozšíření varovného a informačního protipovodňového systému

Vytvoření digitálního povodňového plánu města a rozšíření varovného a informačního systému ochrany před povodněmi. V rámci projektu bode nainstalováno 69 obousměrných bezdrátových hlásičů na sloupy veřejného osvětlení a na sloupy nízkého napětí. ...

Bytové domy ul. Horní – energetická opatření

Komplexní zateplení 3 bytových domů na ul. Horní v Kopřivnici vč. výměny plynových kotlů. Hlavním cílem je snížení spotřeby energie a zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele. ...

Oprava mostu v Lubině po přívalových deštích

V Lubině proběhla rekonstrukce mostu M-06, který byl narušen po přívalových deštích. ...

Krytý bazén – oprava bazénových rozvodů

Na krytém bazénu Kopřivnice proběhla v létě 2019 rekonstrukce. Oprava cirkulace vody vnitřního bazénu uzavřela sportoviště zhruba na dva měsíce. Oprava potrubí, které v některých částech začalo výrazně korodovat, již byla nezbytná. Hrozilo praskání a možné havárie. Do rekonstrukce potrubí město Kopřivnice ze svého rozpočtu investovalo cca dva miliony korun. ...

Nové dětské hřiště na Koreji, ul. Javorová

Výstavba dětského hřiště s herními prvky pro děti od jednoho do dvanácti let na sídlišti Korej v prostoru mezi ulicí Javorovou navazující na ulici Ke Koryčce - právě tento projekt se stal vítězem KO-projektů. V květnu 2019 zřídilo město Kopřivnice jako svůj pilotní projekt participativní rozpočet, ve kterém občané města sami hlasují a rozhodují, do čeho bude vyhrazená částka v hodnotě 500.000 Kč investována. Po měsíčním sběru námětů se sešlo ...

Obchvat Vlčovic

Stavba nové trasy silnice I/58, známější pod pojmem "obchvat Vlčovic" bude v délce 4,8 km. Cílem je zkrátit a zároveň zlepšit plynulost a bezpečnost provozu v úseku. A zároveň zmírnit provoz aut ve Vlčovicích, kterými nyní projede denně více než osm tisíc aut. V roce 2020 předpokládá Ředitelství silnic a dálnic schválit záměr projektu, jehož předmětem bude úsek silnice začínajícího na úrovni Průmyslového parku ve Vlčovicích a končícího z ...

Regenerace parků Pionýrská – Sadová

Regenerace dvou parků na ul. Pionýrská - Sadová. Dojde k obnově stávajících ploch a prvků sídelní zeleně, budou vysázeny nové stromy, keře, trvalky, letničky, cibuloviny. Dále zde bude umístěn mobiliář. ...

Cyklostezka Kopřivnice, Paseky-Závišice

Předmětem tohoto projektu je propojení Kopřivnice a Závišic pro chodce a cyklisty. Vznikne nová místní komunikace a zároveň se část stávající vozovky opraví. A vznikne i nové odpočívadlo. ...

Proměna házenkářského hřiště

Jak nejlépe využít prostor bývalého házenkářského hřiště? V jednání je hned několik návrhů. Jedním z nich je například vytvoření klidové zóny pro obyvatele města. 23. 4. 2015 Radnice chce dotovat místní extraligu výměnou za házeňák Kopřivnické noviny číslo 16/2015 ze dne 23.04.2015 Kopřivnice (dam) – Jedním z bodů jednání dnešního zastupitelstva bud ...